Obchodné údaje OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Názov: ANNOGALLERY
Sídlo: Ondrej 59, 059 12 Hôrka, Slovenská republika
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42084989
DIČ: 2022698920
Zastúpená: Ing. Katarínou Smikovou, riaditeľkou
Zapísaná: Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR,
číslo spisu: VVS/1-900/90-32311

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Poprad
IBAN účtu: SK64 7500 0000 0040 0693 7265
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Obchodné údaje PREDAJ

Názov firmy: Peter Smik SLOVAK TERRA COTTA ART GROUP
Sídlo: Ondrej 59, 059 12 Hôrka, Slovenská republika
IČO: 37 747 801
DIČ: 1035070872
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Poprad
IBAN: SK53 7500 0000 0003 1362 9483
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
NEPLATCA DPH