AREAS OF INSPIRATION

Medzinárodný projekt ‘Teritória inšpirácie’ (Areas of Inspiration) bol vybraný spomedzi 430 žiadateľov o  finančné prostriedky Európskej Únie v  rámci programu Kreatívna Európa, podprogram Kultúra – menšie projekty spolupráce na obdobie 2014-2020. Ako jeden zo 66 najlepších projektov a  jediný zo Slovenska získal finančnú podporu Európskej komisie na realizáciu aktivít kultúrnej spolupráce, ktoré bude projekt uskutočňovať v  najbližších dvoch rokoch pod vedením Združenia pre ochranu prírody – Machaon International v  spolupráci s  partnermi na Slovensku (Annogallery, Obec Gánovce),  v Českej republike (Národní ústav lidové kultury a MAS Straznicko), Estónsku (Muusa Kapriis MTU), Rakúsku (European Wilderness Society) a na Ukrajine (Muzeum Tustan a Narodny park Synevir).

Hlavnou myšlienkou projektu je podporiť tvorbu a  mobilitu umelcov a kreatívných ľudí na vidieku ako zdroja ich inšpirácie a  zároveň využiť túto ich kreatívnu tvorbu na podporu miestného rozvoja (turizmu), ochranu prírody a  kultúrneho dedičstva a  pri tom posilniť výmenu medzinárodných skúsenosti a  propagovať krásy vidieka cez vytvorené umelecké diela.

Project “Areas of Inspiration”  has been selected from 430 applications and is receiving financial support from the European Union within the programme Creative Europe – the largest EU direct funding source for the cultural sector in  Europe. The project is managed by the Slovak-based Association of Nature Conservation – Machaon International and is jointly implemented during its two-year period with its national partners in Slovakia (Annogallery, Obec Ganovce), in the Czech Republic (National Institute of Folk Culture and  MAS  Straznicko), in Estonia (Muusa Kapriis  MTU) in Austria and Ukraine (European Wilderness Society) in Ukraine (National Nature Park Synevyr and Museum-reserve Tustan). 

The main idea of the project is to encourage mobility of artists and creative people into the countryside as a source of their inspiration, while at the same time making use of their creative work to enhance local development (tourism), nature conservation and cultural heritage through international collaboration and promotion of the beauties of wild nature and rich folk culture of rural areas through works of art.

ACTIVITIES ANNOGALLERY

10.07. – 18.08.2017
5 Creative camps for children ‘Ceramic world’ 

Slovakia, Horka

14.06. – 21.06.2018
Ceramic and painting art symposium ‘Nature – Muse of Inspiration’

Slovakia, Horka + National park Slovak Paradise