activities ANNOGALLERY

Ceramic and painting art symposium ‚Nature – Muse of Inspiration‘
Slovakia, Horka village + National park Slovak Paradise
14.06. – 21.06.2018

nature 2
nature 1
nature 3

Umelecké sympózium PRÍRODA – MÚZA INŠPIRÁCIE zamerané na maľbu a keramickú tvorbu realizuje ANNOGALLERY v spolupráci s Asociáciou Machaon International od 14. do 21. júna 2018 v obci Hôrka v Slovenskej republike. Sympózium sa koná v rámci projektu Teritórium inšpirácie / Areas of inspiration, ktorého cieľom je vytvoriť sieť umeleckých rezidencií a oživiť kultúrne prostredie vo vidieckych oblastiach. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Kreatívna Európa.

 

Artistic Symposium NATURE – MUSE OF INSPIRATION for Painting and Ceramics is realized by ANNOGALLERY in cooperation with the Machaon International Association from 14th to 21st June 2018 in the village of Hôrka in the Slovak Republic. The symposium is held under the Areas of Inspiration project, which aims to create a network of artistic residences and to revitalize the cultural environment in rural areas. The project is implemented with the financial support of the European Union under the Creative Europe Program.

Pozvánka na sympózium / Invitation to symposium
Pozvánka na sympózium / Invitation to symposium
Konečný termín na prihlásenie je 20. marec 2018 / The deadline for registration is March 20, 2018

PROPOZÍCIE / PROPOSITIONS

 • ANNOGALLERY
  Ondrej 59, 059 12 Hôrka, Slovak Republic

  IČO: 42084989
  štatutárny zástupca / statutory representative: Ing. Katarína Smiková
  www.annogallery.eu, anno.gallery, e-mail: info@annogallery.eu

  • Vytvorenie umeleckej expozície „Príroda – múza inšpirácie“Creating of the Art Exhibition „Nature – Muse of Inspiration“
  • Oboznámenie návštevníkov s tendenciami súčasného umeniaFamiliarizing visitors with the tendencies of contemporary art
  • Výmena skúseností a rozvoj medzinárodnej spolupráce v sfére organizácií, realizácií plenérov, sympózií a iných foriem „tvorivých prázdnin“ vo vidieckych lokalitáchExchanging experiences and developing international cooperations in the sphere of organizations, implementation of plein aires, symposia and other forms of „creative holidays“ in rural localities.
 • ANNOGALLERY
  Ondrej 59, 059 12 Hôrka
  Slovenská republika

  Okolité prostredie zaujme svojou históriou s unikátnou Spišskou gotikou, s množstvom múzeí, ako aj úžasnou prírodou horského masívu Vysokých Tatier, chránených krajinných oblastí Tatranského národného parku a Národného parku Slovenský raj s množstvom vodopádov, krasových javov a podzemných jaskýň.

  The surrounding area attracts many visitors with its unique history, Spiš Gothic, various museums, as well as the magnificent High Tatras mountain range and protected National parks of Tatra and Slovak Paradise with many waterfalls, karst phenomena, and underground caves.

 • 14.06.2018 od 18:00 – do 21.06.2018 do 18:00

  • 14.06.2018
   príchod / arrival
  • 14.-20.06. 2018
   sympózium, workshop Raku Firing pre umelcov, keramický workshop pre verejnosť a deti /symposium, Raku Firing workshop for artists, ceramic workshop for the public and children
  • 21.06.2018
   vernisáž výstavy v kultúrnom centre Reduta v Spišskej Novej Vsi, odchod / opening of the exhibition in Reduta Cultural Center in Spišská Nová Ves, departure
  • K dispozícii je ubytovanie a strava, materiál k tvorbe – plátna (max. 3ks/osobu), farby, hlina (max. 50 kg/osobu), glazúry a keramický výpal.Accommodation and meals, materials for creation – canvas (max. 3pcs / person), colors, clay (max 50kg / person), glazes and ceramic burning are at disposal.
  • Každý z účastníkov sa môže venovať maľbe, alebo keramike, alebo obidvom technikám.Each participant may be painting or work with ceramics, or use both techniques.
  • Umelec odovzdáva ako dar 1-2 diela (podľa rozmeru a typu diela), ktoré urobil počas umeleckého sympózia na základe výberu organizátora, poskytne práva na vydanie publikácie, vydanie a tiráž svojich prác organizátorom podľa schváleného projektu.The artist gifts 1-2 works (according to the size and type of the work) made during the artistic symposium, based on the organizer’s choice, and grants the right for the issue of a
   publication, for publishing and imprinting of their work by the organizer according to the approved project.
  • Dopravu si hradí každý účastník sám.Transport is covered by each participant himself.
  • Vernisáž umeleckého sympózia sa uskutoční 21. júna 2018 počas jubilejnej konferencie národného parku Slovenského raja v kultúrnom centre „Reduta“.The opening of the Art Symposium will take place on 21 June 2018 during the jubilee conference of the Slovak Paradise National Park in the Cultural Center „Reduta“.
  • Niektoré umelecké diela budú začlenené na celkovú výstavu projektu „Teritórium inšpirácie“ a vystavené v roku 2019 v troch mestách východnej Európy. Okrem toho bude vydaný
   katalóg prác.Some artworks will be included in the overall exhibition of the „Areas of Inspiration“ project and exhibited in 2019 in three cities in Eastern Europe. In addition, a work catalog will be issued.
  • V prípade želania umelca môžu organizátori pomôcť pri predaji jeho prác na výstavách a vrátení jeho prác po ukončení projektu.If desired by the artist, organizers can help with the sale of his works at exhibitions and with the return of the artist’s works after completion of the project.
  • Podľa svojho uváženia môže umelec doplňujúco vystaviť svoje diela na výstavách organizátora a poistiť ich.At his discretion, the artist can additionally exhibit his work in the organizer’s exhibitions and insure them.
 • Sympózia sa môže zúčastniť osem domácich a zahraničných umelcov. Výber účastníkov bude realizovať organizátor na základe zaslaných podkladov. O výbere budú účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu do 31.marca 2018.

  The symposium can be attended by eight domestic and foreign artists. Participants will be selected by the organizer on the basis of the submitted documents. Participants will be informed by e-mail by March 31, 2018.

  • Katarína Smiková
   organizátor a koordinátor sympózia / organizer and coordinator of symposium, +421 948 275 880, smikova@annogallery.eu
  • Peter Smik
   umelecký vedúci sympózia / artistic symposium leader, +421 907 353 442, smik@annogallery.eu
  • Svetlana Belova
   koordinátor projektu „Teritórium inšpirácie“, / project coordinator „Areas of Inspiration“ +421 917 449943, zapovedniks@gmail.com
  • Mikhail Selishchev
   umelecký vedúci projektu „Teritórium inšpirácie“ / artistic leader of the „Areas of Inspiration“ project, +07 903 163 05 94, info@khors.org

Prihlásenie / Registration

Prihlásenie prostredníctvom zaslania nasledovných dokumentov na e-mail info@annogallery.eu do 20. marca 2018 / Register by sending the following documents to the email info@annogallery.eu by 20 March 2018:

 

 • prihláška (formulár) / application form
 • CV (životopis s prehľadom výstav) / CV (Curriculum Vitae with exhibitions overview)
 • 1 profilová fotografia / 1 profile photo
 • 5 portfóliových fotografií v tlač. kvalite / 5 portfolio photos in print quality